Përjashtohen nga kontributet pensionistët dhe personat e papaguar që punojnë në biznes familjar

pensionePensionistët e vetëpunësuar që ushtrojnë aktivitet si profesionistë të lirë nuk do të paguajnë sigurime shoqërore e shëndetësore duke filluar nga 1 janari 2016. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e... Lexoni më shumë